KARTA GWARANCYJNA

 

 1. Niniejsza gwarancja zostaje udzielone przez Jacek Lachowski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą One Media Jacek Lachowski z siedzibą w Kielcach przy ulicy Zagórska 3/2, 25-338 Kielce, NIP 6572302857, zwanego poniżej GWARANTEM.

2. Gwarancja zostaje udzielona na nowe urządzenia i meble oraz związane z nimi akcesoria. Gwarancja nie obejmuje pozostałych towarów oferowanych za pośrednictwem vivanti.pl

3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia wydania kupującemu rzeczy zakupionych za pośrednictwem sklepu vivanti.pl

4. Zakres terytorialny gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

5. GWARANT odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone w okresie gwarancyjnym, jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

6. Gwarancji nie podlegają:

a) przewody zasilające,

b) przewody komunikacyjne,

c) grzałki elektryczne, termostaty,

d) produkty zalane płynami

e) uszkodzenia mechaniczne,

f) uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia,

g)usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji,

h) produkty w których stwierdzono ingerencję osób trzecich,

i) towary z uszkodzoną plombą fabryczną,

j) towary z zatartym lub usuniętym numerem fabrycznym w stopniu uniemożliwiającym identyfikację numeru,

k) przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy,

l) elementy zużywające się (sprzęgła, filtry, łożyska, wrzeciona, komutatory, szczotki, bezpieczniki, żarówki),

m) urządzenia uszkodzone na skutek przepięcia lub przeciążenia sieci elektrycznej.

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

7. W razie stwierdzenia wady fizycznej w okresie gwarancyjnym uprawniony z gwarancji może żądać naprawy rzeczy lub jej wymiany albo zwrotu wpłaconej ceny. Uprawniony z gwarancji może żądać wymiany rzeczy na nową, gdy w okresie gwarancji zostanie wykonanych 5 istotnych napraw towaru i w towarze wystąpiła kolejna wada potwierdzona przez GWARANTA. Uprawniony z gwarancji może żądać zwrotu uiszczonej ceny, gdy naprawa lub wymiana towaru nie będą możliwe.

8. GWARANT może odmówić zadośćuczynienia żądaniu uprawnionego z gwarancji dotyczącego wymiany rzeczy lub usunięcia wady, gdy koszt realizacji tych żądań przewyższa cenę uiszczoną za towar. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

9. W celu realizacji uprawnień z gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane przez GWARANTA lub do autoryzowanego serwisu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszty dostarczenia rzeczy nabytych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji. Lista autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej primeca.pl Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania towaru w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami.

10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) dokładny opis uszkodzenia oraz okoliczności stwierdzenia usterki,

b) kartę gwarancyjną,

c) kopię paragonu lub faktury,

d) dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji,

e) żądanie uprawnionego z gwarancji.

11. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wymaganych danych, GWARANT wezwie uprawnionego z gwarancji do uzupełnienia zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Termin to realizacji przez GWARANTA obowiązków z gwarancji rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez uprawnionego z gwarancji.

12. Towar dostarczony przez uprawnionego z gwarancji powinien być czysty oraz w stanie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku dostarczenia towaru zabrudzonego gwarancja zostanie rozpatrzona po uprzednim wyczyszczeniu towaru na koszt uprawnionego z gwarancji według stawek określonych w cenniku znajdującym się na stronie internetowej activeshop.pl, po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego z gwarancji. Termin do wykonania obowiązków z gwarancji rozpoczyna wówczas bieg od dnia wyczyszczania sprzętu. W razie odmowy wyrażenia przez uprawnionego z gwarancji zgody na wyczyszczenie sprzętu przez GWARANTA, towar zostanie odesłany na koszt uprawnionego z gwarancji.

13. GWARANT jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 31 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Za datę wykonania obowiązków z gwarancji uznaje się dzień powiadomienia uprawnionego z gwarancji o realizacji tych obowiązków.

14. W razie bezzasadności żądania uprawnionego z gwarancji GWARANT powiadomi uprawnionego z gwarancji o odmowie wykonania obowiązków z gwarancji w terminie wskazanym w ust. 13.

15. W przypadku odbioru osobistego, uprawniony z gwarancji jest zobowiązany odebrać towar po wykonaniu przez GWARANTA obowiązków wynikających z gwarancji lub powiadomieniu uprawnionego z gwarancji o odmowie wykonania obowiązków z gwarancji. Towar powinien zostać odebrany w siedzibie GWARANTA lub w autoryzowanym serwisie, w którym dokonano zgłoszenia gwarancyjnego, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez GWARANTA.

16. W razie nieodebrania towaru w terminie określonym w ust. 15, GWARANT wezwie uprawnionego do odebrania towaru w wyznaczonym terminie dodatkowym nie krótszym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego GWARANT obciąży uprawnionego z gwarancji opłatą z tytułu magazynowania rzeczy w wysokości 2% wartości towaru, nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień magazynowania towaru.

17. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 3 miesięcy od dnia wykonania przez GWARANTA obowiązków z gwarancji lub powiadomienia o odmowie wykonania tych obowiązków, GWARANT wezwanie uprawnionego listem poleconym do odbioru rzeczy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tego terminu rzecz zostanie zutylizowana. Po bezskutecznym upływie tego terminu GWARANT jest uprawniony do zutylizowania rzeczy.

18. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej GWARANTOWI do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi GWARANT.

19. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków GWARANT dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli GWARANT wymienił cześć rzeczy, postanowienie to stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

20. W przypadku konieczności dokonania napraw nieobjętych gwarancją, naprawa ta może zostać dokonana przez GWARANTA na koszt uprawnionego z gwarancji, po uzyskaniu pisemnej zgody uprawnionego z gwarancji i zaakceptowaniu ceny diagnozy i ceny naprawy towaru

21. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku nie zgłoszenia przez uprawnionego z gwarancji wady towaru w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

22. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.